Wsparcie koordynatora

piątek, 7 kwietnia 2017 (11:23)
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej pozostaje w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym, mailowym z rodziną zastępczą. Na podstawie dokonanej we współpracy z rodziną zastępczą diagnozy, a także zgłoszonych przez rodzinę zastępczą potrzeb obejmuje ją wsparciem i udziela pomocy.
Spotkania z rodzinami zastępczymi odbywają się w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej, w zależności od stwierdzonych i zgłoszonych potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Koordynator pozostaje także w stałym kontakcie z sądem, placówkami edukacyjnymi, medycznymi i innymi współpracującymi z rodziną zastępczą. Dla każdego dziecka koordynator wraz z rodziną zastępczą opracowuje plan pomocy dziecku, w którym zostają zawarte cele i zadania do realizacji, które następnie są podsumowywane na Zespołach oceniających sytuacje dziecka odbywających się co pół roku.
Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
•          udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
•          przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
•          pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, w szczególności przez organizowanie grup wsparcia,
•          zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej,
•          organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
•          zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
•          udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
•          przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
 
kwiecień 2018
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Nd
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6