Rodzinna piecza zastępcza

piątek, 7 kwietnia 2017 (08:41)
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1.  rodzina zastępcza :
a)    spokrewniona,
b)    niezawodowa,
c)    zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,

2.  rodzinny dom dziecka.
 
Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy.

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwem dziecka.

Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

W rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci.

 W rodzinnym domu dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności  liczniejsze rodzeństwo).
 
Świadczenia pieniężne:
Podstawa prawna:
art. 80 - 92 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 575).
Pomocy pieniężnej udziela się na wniosek rodziny zastępczej. Wniosek rodzina zastępcza składa w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Przyznanie lub odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Osoby otrzymujące świadczenia, są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.
kwiecień 2018
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Nd
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6