Cudzoziemcy

środa, 12 kwietnia 2017 (10:09)
Pomoc integracyjna przysługuje cudzoziemcom, którzy w Polsce uzyskali:
– status uchodźcy,
– ochronę uzupełniającą
lub
– przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 
Pomoc ta jest udzielana tylko w ramach programu integracji. Przyznanie pomocy jest poprzedzone wywiadem środowiskowym (w miejscu zamieszkania), to znaczy po rozpoznaniu przez pracownika socjalnego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej materialnej, zawodowej, znajomości języka polskiego wnioskodawcy i członków jego rodziny oraz po uzgodnieniu programu integracyjnego.

Pomoc obejmuje:
• świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego:
przyznane w drodze decyzji administracyjnej środki mogą być wydatkowane na bieżące utrzymanie, w tym w szczególności na wyżywienie, ubranie, obuwie, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania, leczenie, zakup środków higieny. Świadczenia te mają także służyć na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego;
• opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne:
z możliwości ubezpieczenia zdrowotnego mogą skorzystać osoby, które z racji wieku lub niepełnosprawności, nie mogą być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w innej formie;
• specjalistyczne poradnictwo:
specjalistyczne poradnictwo obejmuje udzielanie rad, wskazówek, opinii, informacji wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności.
 
Warunkiem przyznania pomocy integracyjnej dla cudzoziemca jest:
• legitymowanie się nadanym w Polsce przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców – statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą lub zezwoleniem na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
• złożenie wniosku  o objęcie pomocą integracyjną wraz z kompletem dokumentów, tj. kopami: decyzji o nadaniu statusu uchodźcy/uzyskaniu ochrony uzupełniającej, karty pobytu, Genewskiego dokumentu podróży (w przypadku uchodźców) – w terminie 60 dni od otrzymania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej nie pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem Polski; wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Polsce ww. formę ochrony;
• umożliwienie pracownikowi socjalnemu rozpoznanie sytuacji życiowej cudzoziemca poprzez przeprowadzenie w miejscu jego zamieszkania wywiadu środowiskowego;
• podpisanie uzgodnionego wspólnie z pracownikiem socjalnym indywidualnego programu integracji.
 
kwiecień 2018
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Nd
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6